سرمایه گذاران خارجی

اخذ شهروندی ترکیه

مراحل درخواست / اخذ شهروندی ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی

T.C. Vatandaşlığı, Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi, Çok Vatandaşlık, Vatandaşlık Formları, İsim Denklik Belgesi, Mavi Kart Uygulaması, Vatandaşlık İhtilafları, ÇALIŞMA İZNİ, Başvuru Türleri, İzin Türleri, İzin Değerlendirme Kriterleri, Başvuru Kılavuzları, Başvurularında Kriter Uygulanmayacak Yabancılar, Yabancılara Yasak Meslekler, İkamet Genel Bilgiler, İkamet İzni Çeşitleri, İkamet İçin İstenen Belgeler, iletişim, hakkımızda, ilanlar, Türkiye

سرمایه گذاری در ترکیه

دولت ترکیه پذیرای سرمایه گذاران خارجی است. طبق قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ترکیه با سرمایه گذاران بین المللی رفتاری مشابه سرمایه گذاران داخلی خود دارد. ترکیه از سرمایه گذاری شما در بخش تحقیق و فناوری ٫ ایجاد اشتغال و توسعه ی اقتصادی استقبال می کند.

برای سرمایه گذاری دیر نکنید

CITIZENSHIP T.C

اخذ شهروندی ترکیه ٫ اخذ مجوز اقامت

دریافت اقامت دائم

با خرید ملک و یا سرمایه گذاری در ترکیه ٫ اقامت ترکیه را اخذ نمایید.

اخذ اجازه ی کار

دریافت اجازه ی کار برای خارجیانی که درخواست اشتغال در ترکیه را دارند